Disclaimer van poMJax

Op deze pagina vindt u de actuele voorwaarden van poMJax.

Website:

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website pomjax.nl aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van poMJax is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij poMJax.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met poMJax te mogen claimen of te veronderstellen.

poMJax streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. poMJax aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Leveringsvoorwaarden:

Artikel 1 Toepassingsgebied:

Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij poMJax partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door poMJax uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor poMJax eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van poMJax.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

Alle schriftelijke aanbiedingen van poMJax zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is poMJax gerechtigd het aanbod te wijzigen.

Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij poMJax mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en poMJax de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben.

Artikel 4 Medewerking door cliënt

Client zal poMJax steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

Client staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan poMJax verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is poMJax bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

Cliënt dient zelf zorg te dragen voor de toestemming van derden of vergunningen die benodigd zijn voor uitvoering van een overeenkomst. Muziekrechten van auteursorganisatie BUMA vallen hier ook onder.

Vanaf aankomst tot het verlaten van de locatie waar de dienstverlening van poMJax toepassing op heeft dient de cliënt te zorgen voor minimaal twee consumpties per uur per personeelslid. Er geldt een maximum van twee personeelsleden per uitvoering, tenzij anders vermeld.

Artikel 5 Uitvoering

PoMJax neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

poMJax zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van poMJax bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft poMJax het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door poMJax in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van poMJax.

Client aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

Indien naar het oordeel van poMJax een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is poMJax bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

Artikel 7 honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

Beide tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten.

Artikel 8 Prijs en betaling

Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door poMJax aan te wijzen bankrekening.      

Client dient 100% van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. PoMJax is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van poMJax dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij poMJax schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en poMJax ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 10 Overmacht

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van poMJax opgeschort. In dat geval is poMJax verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan poMJax zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van poMJax kan worden gevergd.

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs- , verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien poMJax bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is poMJax gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van poMJax beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De totale aansprakelijkheid van poMJax wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

De aansprakelijkheid van poMJax wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt poMJax onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en poMJax ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

poMJax is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk poMJax, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op poMJax geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

Een aanspraak vervalt in ieder geval, als poMJax niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 12 Annulering

poMJax behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van poMJax kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient poMJax de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Beëindiging

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

Verschuldigd bedrag bij beëindiging van overeenkomst word als volgt berekend:

Bij beëindiging van overeenkomst tot 30 dagen voor de productiedatum rekent poMJax 20% van de schriftelijk overeengekomen kosten.
Bij beëindiging van overeenkomst liggend tussen 30 dagen en 14 dagen voor de productiedatum rekent poMJax 50% van de schriftelijk overeengekomen kosten.
Bij beëindiging van overeenkomst binnen 14 dagen voor de productiedatum rekent poMJax 75% van de schriftelijk overeengekomen kosten.
Wanneer de overeenkomst tussen poMJax en opdrachtgever dezelfde dag van de productiedatum beëindigd wordt dient de opdrachtgever 100% van de schriftelijk overeengekomen kosten te vergoeden.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15 Geschillen

Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Slotbepaling

PoMJax is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden. De meest actuele versie is te vinden op deze pagina.

Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

Client is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van poMJax.

Ondertekening en acceptatie van beide partijen voor deze voorwaarden vinden plaats op het overeenkomings document.

Opgesteld op 20-1-2020 te Geleen

Close Menu
×